KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi (“Borusan Sanat”) olarak kişisel verilerinizi, veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında işlemekteyiz. Bu metin, Borusansanat.tv Portalı (“Portal”) kullanıcılarının kişisel verilerini nasıl işlediğimiz hakkında bilgiler içermektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Borusan Sanat kişisel verilerinizi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, kullanıcı kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Portal üzerindeki içeriklere erişiminizin sağlanması ve Portal aracılığıyla sunduğumuz hizmetlere ilişkin operasyonel süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir. Kişisel verileriniz açık rıza vermiş olmanız halinde, iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda sizi Borusan Sanat etkinlikleri, anketler ve tanıtımlar hakkında bilgilendirebilmek ve verilerinizi yurtdışındaki hizmet sağlayıcı taraflara aktarabilmek için işleniyor olacaktır.

Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimiz ve yasal süreçler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. Verileriniz ayrıca, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için, belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarına aktarılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılmasında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Portal üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Verileriniz işlenirken Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmadığı durumlarda verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanız sorulmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca kişisel veri sahibi ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Borusan Sanat’a iletmek için İstiklal Caddesi No: 160A Beyoğlu 34433 İstanbul adresine posta gönderebilirsiniz. Taleplerinizi iletmek için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

Tüm sorularınız için bizimle register@info.borusansanat.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.